Adatkezelési tájékoztató

2020.01.01

Alulírott kijelentem, hogy az általam megkeresett dr. Bodor Marianna ügyvédtől (iroda és ügyfélfogadás: 2072 Zsámbék, Ady Endre utca 25., székhely: 2481 Velence, Akácfa utca 16., KASZ: 36073099) az általam megkötni kívánt jogügyletről és jogi következményeiről szóló, adó- és illetékjogi tájékoztatásra, illetve a költségek viselésére is kiterjedő kioktatást megkaptam, a mellékelt tájékoztatót elolvastam és megértettem. Mindezek alapján az alábbi, a személyazonosításra szolgáló okmányok bemutatásával és a tájékoztató megfelelő rovatának aláhúzásával ( a későbbiekben papír alapon történik, az elkészült dokumentumok átvételekor) kifejezetten hozzájárulok adataimnak a tájékoztatóban meghatározott célból és módon történő kezeléséhez.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII törvény előírásának megfelelően nyilatkozom arról, hogy az ügyvédi megbízási szerződéssel kapcsolatban saját nevemben, illetve az általam képviselt ügyfél nevében járok el.

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Ügyvédi Kamarának a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján készült és a jogügyletek biztonságának elősegítésével, valamint az elektronikus aláírás használatával kapcsolatos feladatokról szóló szabályzata Irodánkat előzetes írásbeli hozzájárulás mellett ügyfeleink személyazonosságának és lakcímének igazolása érdekében a rendelkezésünkre bocsátott adatok nyilvántartási adatokkal való egyezőségének ellenőrzése céljából az alábbi ellenőrzés elvégzésére kötelezi:

A személyazonosításra szolgáló okmányok nyilvántartási adatokkal való egyezőségének és érvényességének megállapítására a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Hivatala által működtetett az ügyvédek adatigénylését támogató informatikai keretrendszeren keresztül történő elektronikus adatigényléssel kerül sor. A szóban forgó ellenőrzés átfogja természetes személyazonosító adatait, az állampolgárságával kapcsolatos adatokat, lakcímét, arcképmását, aláírását, valamint a rendelkezésünkre bocsátott személyazonosításra szolgáló okmány tekintetében az annak azonosítóját, érvényességi idejét, és annak, típusát, meghosszabbításának időtartamát, illetve kiadásának, érvényességének, elvesztésének, eltulajdonításának, megsemmisülésének, találásának, megkerülésének, cseréjének, visszaadásának, leadásának, elvételének tényét és időpontját (vagy annak bejelentésének időpontját), a kiadott (meghosszabbított) vízum, tartózkodási engedély számát, érvényességi idejét, a területi érvényességre vonatkozó adatokat, az első beutazás helyét és idejét, továbbá jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén annak nevét, rövidített nevét, székhelyét, magyarországi fióktelepét, nyilvántartási számát.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a szabályzat értelmében kötelesek vagyunk az adott jogügyben való közreműködést megtagadni, ha az ügyfelek valamelyike

  • által bemutatott, személyazonosításra szolgáló okmány elvesztését, ellopását vagy megsemmisülését bejelentették és megtalálásának vagy megkerülésének ténye nincs nyilvántartva, vagy
  • nem szolgáltat adatot személyazonosságának megállapítására, vagy

Ø nem tud bemutatni érvényes igazolványt,

Ø az ügyfél-átvilágítást nem tudjuk végrehajtani, vagy az ügyleti megbízással kapcsolatban pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény merül fel, és a pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény ellenőrzéséhez a pénzügyi információs egységként működő hatóság azonnali intézkedését látja szükségesnek.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a személyazonosításra szolgáló okmány jogosulatlan felhasználás esetében kötelesek vagyunk bejelentést tenni az igazolvány felhasználási helye szerint illetékes rendőrkapitányságon.

Az ellenőrzés során a tudomásunkra jutott adatokat csak az okiratba foglalással, valamint az ellenjegyzéssel kapcsolatos tevékenysége során használjuk fel, és azokat kizárólag a bíróság, az ügyész, a büntetőügyben eljáró hatóság és a fegyelmi eljárást lefolytató ügyvédi kamara részére továbbíthatja. Az ellenőrzés során megismert okmányokról 1 (egy) példányban fénymásolat készül, amelyet más iratoktól elkülönítve zártan, valamint elektronikus formában archivált állapotban kezelünk és 5 (öt) év őrzést követően megsemmisítünk

Az adatkezelés során ügyfeleink az általunk kezelt adataikról tájékoztatást kérhetnek, azokba előzetesen egyeztetett időpontban betekinthetnek, illetve kérhetik azok helyesbítését amennyiben azok nem egyeznének valós adataikkal. Vita esetén jogorvoslati kérelemmel az ügyvédi iroda székhelye, vagy az ügyfél lakóhelye / tartózkodási helye szerint illetékes bírósághoz lehet fordulni.

Alulírott kijelentem, hogy a jelen tájékoztatót elolvastam, tartalmát megértettem, és hozzájárulok ahhoz, hogy a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás során bemutatott okiratok alapján a megbízott ügyvéd a más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágításhoz az átvilágítás során rögzített azonosító adatokat átadja.

A fentieket megértettem, tudomásul vettem és az általam megbízott ügyvéd előtt a dokumentumok átvételekor papír alapon személyesen írom alá.